• Náš tím

    •  

     NÁŠ TÍM

     Vedenie školy

     Zriaďovateľ: Koinónia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené

     Zodpovedný za KJK  -  ThLic. Vladimír Beregi, PhD.

     Riaditeľka školy  -  Mgr. Daniela Gubková 

      

      

     Správna rada

     Správna rada je orgánom zriaďovateľa povereným riadením školy. Správna rada zodpovedá najmä za vnútornú legislatívu školy, finančné plánovanie a rozvoj materiálno-technického a personálneho zabezpečenia školy, výber, podporu a kontrolu práce riaditeľa a vedenia školy. Členstvo v Správnej rade je považované za čestné, činnosť členov Správnej rady je vykonávaná bez nároku na odmenu.

      

     Členovia Správnej rady školy:

     Vladimír Beregi – člen, zriaďovateľ, zodpovedný za duchovné vedenie v škole.

     Ondrej Grenčík – člen, manažér školy, zodpovedný za strategické plánovanie, finančný manažment a personálnu oblasť.

     Jana Grenčíková – člen, zodpovedná za vnútornú koncepciu školy, celoškolské aktivity a spoluprácu s rodičmi.

     Daniela Gubková – člen, zodpovedná za pedagogické otázky, zástupca vedenia školy.

     Mário Káčer – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy.

     Janka Karlíková – člen, zodpovedná za hospodárske otázky a administratívu.

     Pavol Šiška – člen, zodpovedný za materiálno-technické zabezpečenie školy.

      

     Rada školy

     Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
     a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

      

     Členovia rady školy:

     Juraj Krasula – predseda Rady školy, zástupca rodičov.

     Jana Karlíková – podpredseda Rady školy, zástupca zriaďovateľa.

     Vladimír Beregi – člen, zástupca zriaďovateľa.

     Zuzana Galiovská – člen, zástupca rodičov.

     Marianna Pisárová – člen, zástupca rodičov.

     Silvia Horváthová – člen, zástupca nepedagogických pracovníkov.

     Natália Nová – člen, zástupca pedagogických pracovníkov.  

      

     Administratíva

     Ing. Silvia Horváthová  - administratíva, účtovníctvo

     Mgr. Jana Karlíková  - ASC agenda

     Ing. Ivana Káčerová  -  administratíva školy

     Ing. Monika Martinkovičová  -  mzdy